بشرویه سان سیتی
بررسی رویدادهاوانتقادات مردمی شهرستان بشرویه
کتابخانه ملاعبدالله بشروی کتابخانه برتر فرهنگی کشور شد.

ضمن تبریک کسب این موفقیت بزرگ به تمامی دست اندرکاران


کتاب خانه بشرویه از ریاست محترم این کتابخانه آقای

محمودکاظم زاده که نقش بسیارمهمی درکسب این رتبه داشته اند

تقدیروتشکر می نماییم.

موفقیت و سربلندی وتداوم کسب این رتبه ها توسط شمایان را

ازخداوندمتعال خواستاریم.

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
بالاخره پس ازتلاش وهمت نمایندگان مردم درشورای محترم شهر خواسته به حق مردم محقق شد وشعبه تامین اجتماعی هم درشهرمستقل شد.

همه کسانی که به هرنحوبا تامین اجتماعی سروکاردارندازاین پس خواهندتوانست بدون دغدغه تمامی امورخودرادربشرویه انجام دهند.ازطرف خودوهمه کسانی که مشترک این نهادهستندازتمامی افرادی که زحمت کشیدند وباعث مستقل شدن وخدمات دهی بیشتراین نهادشدندمخصوصا ازشورای محترم شهرکه علموداراین موفقیت بوده اندممنون وسپاسگزاریم.

ضمنا ازمتن تشکروخیرمقدمی که شورای محترم شهر برای این مهم نصب کرده بودهم متشکریم کاش بعضی آقایون هم می فهمیدندواین مسئله را با نوشته ای کوتاه بهمردم تبریک می گفتندالبته چون خودشون این عرضه رانداشتند طبیعی است که چنین کاری نمی کنندوسعی دربی اهمیت کردن آن دارند.


خداقوت ای مسئولین دلسوزمردم شهر. 
[ ] [ ] [ ] [ ]
همه ساله همراه باسراسرکشورراهپیمایی ۱۳آبان ماه وبزرگداشت این ایام درشهربرگزارمی شود.
امسال هم قراربودبسیارباشکوه ترازسالهای قبل برگزارشودتادرکناریادمان های ان به محکومیت هتک حرمت پیامبراکرم(ص)بانگ زده شود.همه عاشقان طبق برنامه ازپیش تعیین شده درمحل قرارحاظرشده بودندکه بعدازمدت زمان زیادی دیدندکه خبری نیست ومتاسفانه دلگیربه خانه ها برگشتند.
جالب اینه که بعدا کاشف به عمل امدکه آقایان با زدن پیامک وخبرکردن های درگوشی زمان رابه بعدازاقامه نمازجمعه موکول کرده اند.جالب اینجاست که بچه ها ونوجوانان وهمه که باشوق و ذوق آمده بودندبی خبرازهمه جابرگشتند.عصرهاهم همه میدانیدکه برنامه کودک داردوبچه هاتشنه ی این جوربرنامه ها بقیه هم که کنف شده بودنددیگه دل اومدن نداشتند.حال یک سال منتظررسیدن روزدانش آموزبودند وحالا هیچی به هیچی.باید آفرین گفت به این برنامه ریزی های تخصصی وانقلابی.راستی پیدا کنیدپرتقال فروش را 

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

شهادت امام محمد باقر(ع)

 

تسلیت باد

[ ] [ ] [ ] [ ]
هفته نیروی انتظامی رابه برادران وخواهران در پلیس پیشگیری/مبارزه با مفاسداجتماعی/امنیت اجتماعی/مبارزه باموادمخدر/پلیس فتا/راهنمایی ورانندگی تبریک می گوییم.امیداست همیشه برای خدا ورضای او بدون غرض واستفاده ازلباس مقدس بتوانندبه مردم خدمت کنند.
و اما
درهرقشر وگروه واجتماع چه دولتی وچه خصوصی/بزرگ یاکوچک هستندافرادی که ناآگاهانه ازموقعیت ومرتبه ای که دارندبه وسوسه شیطان ممکن است سوء استفاده کنند.آنچنان که خدا واسلام واعتقادات مذهبی وملی رازیرپابگذارند.با تمام احترام وارادتی که همه ی مابه برادران وخواهران مخلص وخدایی نیروی انتظامی قائل هستیم ولی چندنکته آنهم به عنوان یک گوشزدخودمانی به آنهایی که خدای نکرده شیطان ممکن است ازراه خدمت بدرکند.
عده ای ازمامورین جدیدی که معلوم نیست درکجاخدمت کرده وچه درجه ای داشته اندکه بنابه ضرورت شهرستان شدن بشرویه تشریف آوردن بشرویه اعمال وبرخوردشان نسبت به مردم خصوصاجوانان شهر اصلا قابل دفاع وانسانی نیست.بله همه ماممکن است درموقع انجام وظیفه ای که داریم ناراحت شویم ولی قرارنیست باآبرووحیثیت افرادبازی کنیم.
تاچندوقت پیش بعضی ماموران راهنمایی رانندگی برای گرفتن یک موتورسوارمانندتعقیب وگریزهای جانی ها به دنبال سوژه بودندکه الحمدلله وبادرایت وتفهیم ریاست محترم راهنمایی رانندگی به این جوانان تازه ملبس ودرجه دارشده حال وهوای احترام متقابل بین راهنمایی ورانندگی ومردم برقرارشده ودیگرکسی ازجریمه شدن ویابرخوردراهنمایی رانندگی شهر(پلیس راه نه)ناراحت نیست چراکه فرهنگ سازی شده است هم در نیروها وهم درمردم.
دربخش نیروهای دیگرمخصوصا کلانتری متاسفانه متاسفانه متاسفانه هنوز بی احترامی کردن به شهروندوجوددارد.چقدردررسانه به تکریم واحترام حقوق شهروندان اززبان سرداران نیروی انتظامی گفته شده وماشنیده ایم ولی متاسفانه خلاف این عمل انجام می شود.جوان ویا هرکس درهردوره سنی وباهراتهام حقیقی ویا سوء بایدمحترمانه برخوردشود.انجام اعمال شاقه درگرفتن وبردن یک کسی که هنوزاتهامش ثابت نشده وبنابه نظرشخصی وخدای نکرده تلافی ونیزسوءاستفاده ازلباس هیچ گونه توجیهی ندارد.
شهرماکوچک است همه همدیگرراتاحدودی می شناسندخواهشی که داریم اینست که مسئولین محترم کلانتریها ودرراس آنها ریاست محترم نیروی انتظامی که امین مردم وحافظ جان ومال مردم هستندبه این گونه مامورین که شایدازنظراجتماعی مشکل داشته باشندویاخدای نکرده استفاده نابجاازجایگاه داشته باشندتذکرجدی بدهند.به خداریختن آبروی یک نفربه یک آن ولحظه کاریست نابخشودنی وجنبه حق الناس.
بیاییم سعی کنیم احترام متقابل به یکدیگرداشته باشیم وسعی کنیم مردم راباعمل خودپشتیبان مملکت خودکنیم مردمی که پاسبان ونگهبانان خاموش ایرانندواین رادردفاع ازکشوربااهداچندصدشهید وجانبازوآزاده ازخودنشان داده اند.
مشکل هست نابهنجاری هست نافرمانی هست ولی چگونه برخورد با ان ازهمه مهمتراست.هرچندکه مسئولین انتظامی شهرخودماشاله برهمه این موارداشراف کامل دارندولی این یک حقیقت تلخ ودل نگرانی مردم است که بادرایت ایشان انشاله آن دسته ازافراد نیزدرچارچوب انجام وظیفه خود قرارخواهندگرفت.
مجددا خدا قوت وخسته نباشید خدمت یکایک مسئولین وپرسنل خدوم و خدایی نیروی انتظامی شهر

[ ] [ ] [ ] [ ]
بعدازهتک حرمت به ساحت مقدس پیامبراسلام حضرت محمد(ص)اعتراضات زیادی درجهان اسلام شکل گرفت.که به حق بایدهم اینچنین می بود.ا
ماپس ازتاخیری تامل برانگیزقراراست درروزسه شنبه ۱۱مهرماه همزمان باسراسراستان اصناف وبازاریان درمحکومیت این جنایت بزرگ کسب وکار راتعطیل وباراهپیمایی وشعارمرگ برآمریکا واسرائیل این عمل کثیف رامحکوم نمایند.خوب است ما همه چه کاسب چه کارمند وکارگر وکشاورزهمه باهم جهت انسجام وکثرت دلها دراین راه پیمایی شرکت کنیم وباشعار خودباردیگربیزاری خودراازاستکبارجهانی اعلام کنیم.امیداست
انشاله آموزش وپرورش هم که خودراپیشاهنگ این امورمی داندهمکاری کند ویا تجمع دانش آموزی جداگانه ویا درقالب همین برنامه انجام دهد که دیراست همه جا درسراسردنیای اسلام وکشورعزیزمان هرروز برمحکومیت این هتک حرمت تظاهراتی برپاست وهمه اقشار درآن شرکت دارند ولی متاسفانه کشاورزان ما را درگیر گرفتن وام وکود وبذر  معلمان رادرگیر جابجایی وهنوززدوبندهایی بر انتصاب صندلی های ریاستی بر وبیاهای ودانش آموزان رادرگیرکدام مدرسه بهتراست کارگران درگیرپیداکردن لقمه ای نان وتجار هم دغدغه قیمت دلارو....

فراموش کرده ایم که ما مسلمانیم.چرا اینقدر دیر به پاخواستیم آیا ما شیعه حضرت علی(ع)هستیم؟آیا ماایرانی مسلمانیم یا مسلمان ایرانی؟خدایا ماراببخش که آنچنان درگیردنیای فانی شده ایم که شافع خودرا فراموش که نه ولی ...............

به امید دیدارشما در این راهپیمایی

[ ] [ ] [ ] [ ]
میلاد باسعادت ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا(ع)                        برهمه شما همشهریان عزیز مبارک باد.التماس دعا
[ ] [ ] [ ] [ ]
عیدتون مبارک

 

نماز روزه هاتون مقبول حق

 

انشاله سالهای دیگه

[ ] [ ] [ ] [ ]
 

       یا علی مددی

[ ] [ ] [ ] [ ]
       
[ ] [ ] [ ] [ ]
بنا به گزارشهای رسیده ازدعوتی یکی ازادارات حاکی ازانست که درمهمانی های افطاری ویژه ی خود که درهدریکی ازهیئت هابرگزارشده فردی که گفته می شودقبلا رییس آن اداره بوده وبازنشسته شده که درحال حاضرکاره ایی درآن اداره نیست درکنارریاست جدید انهم درورودی درباریک هیئت مهمانان راخوش امدگویی می کردندواین بنده خداکارمندان حتی آقایان چه به رسد به خانمهای محترمه بایداراین دالان کم عرض ازمیان اینان می گذشته اندوبالاجبارسلام وعلیکی هم میکرده باشند.

آخه اینه همه سال خدمت صادقانه وخالصانه وخاشعانه رییس قبلی برای همه ماخیلی است وایشان راخیلی زحمت داده ایم وهیچ کس از ما هم راضی به ایستادن وخسته شدن ایشان نبوده اند وهیچ کس نبوده که به ایشان بفرماید که دیگرشما فرموده اید پس بفرمایید.....

جالبتراینکه چرا ازدرب کوچک ورودی بازکرده اند.اخه نگفتندخانمهادراذیت باشندکه بخواهندازان دالان کوچک عبورکنند اینان که سنگ .........به سینه می زنندبعیداست.شایدهم میخواسته اندکه مریدان بتواننددستی بفشارندوببوسندولی غافلندکه تاروزی که پستی داشته اند وجودی بوده اندولی امروزکه هیچ نیستند پس شرمنده......

 به هرحال بایدپرسیدکه تاچه زمان مردم شهرمان بایداز خدمات اینان بهره ببرندکه بااینکه هیچ کاره اند بازهم دست ازقدرت طلبی برنمی دارند.

نکته مهمتربرای آقای رییس جدید :

  آقای رئیس لطفا مگسان دورشیرینی را دور کنید .نگذارید دور وبر شما پروازکنندو بخورند وببرندوآخرسر به کام انها وبه اسم شما بماند.از ما گفتن.

[ ] [ ] [ ] [ ]
پس از سالها خدمت صادقانه وبدون ازهیاهو وفامیل بازی وپارتی بازی بالاخره مدیریت سلطنتی آموزش وپرورش بشرویه به پایان رسیدهرچندهنوز بسیاری ازهمشهریان وبخصوص فرهنگیان این مهم را درخواب وخیال می پندارندولی حقیقت است.
آنچه ازدوردست هابه گوش می رسد فقط نام ریاست عوض شده و فرد دیگری به این منصب تکیه زده است که می توان گفت نسبت به قبلی دارای سوابق مهمتری است.بماند...............
آنچه دراین میان قابل تفکراست زمان این تغییرات است.آنچه ماشنیده بودیم درانتصابات جدیدکه برای پست های مدیریتی مدارس وچندی قبل انجام شده بودآقای رفته دراین انتصابها  وهرچه آدم تاهفت پشت داشته ونیزهم محله ایها را انتصاب کرده وفامیل کم آورده بوده وقراربوده ازچین واردکنندکه بخاطرتحریم بودن این امرمیسرنشده بنابراین با دلی خوش  ومستانه وداع نموده وبرای نفربعدی جای خالی نگذاشته است.هرچندشنیده هاحاکی است اگرهم زودتر میرفت شایدهمین افرادبرپست های مدیریتی تکیه می کردندولی این کارآقای ازیادرفته به خیال خودش زرنگی بوده ولی غافل ترازاین همه سال که مردم می فهمند وفهمیدندچه خیانتی دراین انتصابهاکردند.
یادگاری بهترین چیزی است که ازآدم می ماند.همه مابه خیال این که بهترین کارراداریم انجام می دهیم بدون توجه به حق الناس هرچه دوست داریم می کنیم غافل ازاینکه یک روزی جایمان درزیرخاک است ومحتاج یک حمدوسوره همین مردم که حقشان راخورده ایم.
واین اتفاق مبارک هرچنددیرافتادولی افتاد هرچندکه پاچه خورانش راقبل ازرفتن انتصاب کردتاهمیشه مدیونش باشندوچه بیچاره اندآنان که مدیون کسی هستندکه همه انتظار...........داشتند
.
انشاله این مدیریت جدیدهرچنداز دار ودسته منتسب به آقای ازیادرفته است ولی خدا را فراموش نکند وآنچه باعث خشنودی خدا وخلق او شود انجام دهد.که خشنودی خلق مسلما ن خشنودی خداست.پس ما منتظریم تا ببینیم خشنودی خدا وخلق خدارا. انشااه

[ ] [ ] [ ] [ ]
 

التماس دعا

[ ] [ ] [ ] [ ]
فرا رسیدن اعیاد شعبانیه میلاد با سعادت
 
سالار شهیدان حضرت اباعبدله الحسین (ع)
 علمدارکربلا باب الحوائج حضرت اباالفضل العباس(ع)
سید ساجدین حضرت علی بن الحسین زین العابدین(ع)

حضرت علی اکبر(ع) و حضرت رقیه خاتون(س
)

میلادباسعادت منجی عالم بشریت اقا امام زمان (عجل اله تعالی فرجه

شریف) بر همه ی شما مبارک باد. 

          الهم عجل لولیک الفرج

[ ] [ ] [ ] [ ]

به لطف خدا وهمت مردم بشرويه عزیز و هماهنگي ويكي شدن مسئولين شهرستان تحركات بسيار خوب وموثري درراه بازپس گيري سه راهي بشرويه انجام مي شود.خداراشكركه به كوري چشم منافقين وآنان كه چشم ديدن اتحادمردم ومسئولين شهررانداشته اند جلسات متعدد وپرباري در حال برگزاري است ونهاد محترم امامت جمعه وشوراي محترم شهر دست در دست هم در اين ماراتن نفس گيردراحقاق حق بشرويه عزیز در حال انجام فعاليت هستندوانچنان باهم آميخته شده اندكه آقاياني كه روزي ازآب گل الودماهي مي گرفته اندامروز تيغ هاي تيزماهي ها درگلوهايشان زخمي عميق ايجادكرده وچشمانشان ازحسادت وبخل ازحدقه بيرون زده شده است چراكه همه در كنارهم چه مردم وچه مسئولين پس ازتذكرات متعددمردم وعاشقان بشرويه عزیز وگلايه هاي وبلاگ ها وسايتهاي مردمي بشرويه عزیز ازايشان درجهت اتحادوهمبستگي نيروهاسرانجام مردم ديدندكه اگربراي بشرويه عزيزكوچكترين مشكلي پيش آيدخارج ازتمام سلايق سياسي وانديشه هاي متضاد همه باهم درتلاشندوهمه يك هدف دارند آنهم احقاق حقوق مسلم بشرويه عزيزدربازپس گيري سه راهي بشرويه.
بنابه آنچه شنيده شده است روزسه شنبه مجددا مردم ومسئولين شهرراهكارهاي قانوني وبرابر با آنچه به مصلحت است اجتماع كرده اند وبه نتايج بسيارخوبي رسده اند.انشاله نتايج اين نشست هابه زودي اعلام خواهدگرديد.
آنچه براي همه ي ما مشخص ومعلوم است اينست كه بااين اتحاد وهمبستگي مسئولين شهرستان دوباره تابلوهاي به ناحق كنده ي شده سه راهي بشرويه درمحل قديمي وقانوني خودش نصب خواهدشدونام سه راهي بشرويه دوباره براآن حاكم خواهدشد.انشاله.

مابه نيابت ازهمه مردم قدرشناس بشرويه دست همه ي عزيزاني كه زحمت مي كشندوازوقت وكارخودمي گذرندتابشرويه عزيزبه حق خودش برسد وكسي جرات تجاوزبه آن راپيدا نكند رامي بوسيم وخسته نباشيد مي گوييم.تا بعد....

[ ] [ ] [ ] [ ]
سلام .
این مطلبی راکه می خوانیدبرای هم ی شما که حرفه ای هستیدشایدکم توجه ویا ساده تر ازنوشتنش باشد.معذالک برای آندسته ی بسیاربسیاربسیاراندک که حتی انگشت شمارهم به حساب نمی آیند عرض کنم که اگراین وبلاگ نام نویسنده درآن نیست وخواسته است گمنام بماندبرای آنست که مردم فهیم وبزرگمردبشرویه این وبلاگ راشخصی وخصوصی ندانندو این وبلاگ را مال خودبدانندوبوسیله ی آن بتوانندخواسته های به حق خودشان را بیان کنند.ونیز درذهن خواننده هیچ گونه وابستگی ازنویسنده درخودشان خطورنکند .این ماجرای گمنامی.
حال بعضی ازاین شهروندنماها وتندروهای بسیارافراطی وآدمک های کوکی بادادن پیام های با عنوان دیگرکارت تمام است وهمین روزها فلان می شوی ورسوا خواهی شد وازاین قبیل پیامهاکه سعی درخالی کردن عقده های درونی خوددارند نمی دانندکه دراین عصرارتباطات وفن آوری واشراف کامل نهادهای نظارتی مربوطه بر دنیای مجازی ایران عزیزشناسایی وردیابی این گونه وبلگ ها آنهم ماننداین وبلاگ که درمنطقه نسبتاکوچک ما وجود دارد به قول لوتی ها سه سوت کاردارد.حتی بعضی افراد متخصص شخصی هم می توانند راحت شناسایی کنند لذا با علم وآگاهی به این موارد مطالب این وبلاگ تحریرمی شود وخداراشکرتابه امروزهم  به شخص و نهادی توهین نشده است آنچه بیان شده واقعیت هایی بوده است که گاها درقالب کمی طنزبرای گوشزدکردن به مسئولین درجهت حرکت به سمت آبادانی بشرویه عزیز نوشته شده است.
بنابراین تازمانی که مقدورباشد سعی خواهدشد دررراه اعتلا و بزرگی ورسیدن بشرویه ی عزیز به حق خودش بدون تعارف و وابستگی های قومی ومحله ای تلاش شود.پس خواهش می شودبا عناوین ومطالب مضحکی که بعضا که به ندرت هم داده می شود وقت خود و خوانندگان فهیم را بیهوده تلف نکنیدکه منبعد این گونه نظرات که بدون محدودیت وحتی خواسته شدن ایمیل یا وبلاگ ازشما آن را درج می کنید نمایش داده نخواهدشد.ولطفا ازاین فضای دوستانه وصمیمی وبدون مرز نظرخواهی سوء استفاده نفرمایید.
درپایان ازتمامی عزیزان دلسوز و همراهان صمیمی و مودب خود معذرت خواهی می کنیم که این مطالب عنوان شد.
آرزوی ما سربلندی شما بشرویه ایهای مومن وفداکار و تلاشگر وخستگی ناپذیر است.
یک نفربرای همه              و                      همه برای بشرویه
[ ] [ ] [ ] [ ]
ضمن تبریک فرارسیدن سالروزولادت مولای متقیان امیرالمومنین خدمت شماعزیزان وونیزتبریک روزپدر و تسلیت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی کبیربنیانگذارجمهوری اسلامی .
خدمت شماعرض کنم که پس ازپایان مراسم سوگواری ارتحال امام خمینی(ره)درهیئت ابالفضلی شهرستان که درخور وشایسته هم برگزارشدعده ای ازهمشهریان دلسوزوباغیرت وآقای شهرمان خدمت مبارک جناب آقااااااااااااای فرمانداررسیدند وپس ازاستعانت ازخداوندمتعال درچگونگی فهماندن هدفشان با آقای فرمانداردرموردسه راهی بشرویه ونتیجه ی کارهای انجام شده صحبت کرده اندکه مثل اینکه جناب یا منظورسوال کنندگان رانفهمیده بودندیا متوجه نشده بودندیانمی فهمیدند یا برایشان مشخص نبودیابه هرحال خستگی بعدازمراسم نهار ایشان را ازبحث دورکرده بودکه نتوانسته بودندجوابی به این عزیزان بدهند
بنابراین عده ازهمشهریان غیورومیهن دوست به سمت فرمانداری حرکت ودرآنجاخواستاروروردبه فرمانداری راداشته اندکه مسئول آنجاهم طبق قوانین وباتوجه به تعطیلی رسمی اعلام می کندکه چنین خواسته ای قابل اجرانیست تا اینکه مردم باپافشاری خواستاربازشدن درب فرمانداری ورسیدگی به خواسته به حق خودشده بودندکه بالاخره بازهم سناریوهای اسنادرسمی ویافته های قدیمی وونیزآنچه که ازقبل بوده بررسی ودوباره کاری شده وبازهم بدون نتیجه پایان می پذیرد.وجالب اینست که هیچ مرجعی ازنهادهای دولتی وصداوسیماومطبوعات این واکنش هارامنعکس نمی کنند وخداپدرمسئولین نیروی انتظامی رابیامرزدکه حداقل این جوشش های خود جوش رامنعکس می کنندتاآقایان بدانندکه مردم شهرستان بشرویه بیدارند بیداربیدار.اگردم نمی زنندهمانندمولایشان علی(ع)که مصلحت اسلام راپذیرفت اینان هم مصلحت نظام وآسودگی امام خامنه ای (مدظله)رامی خواهندوگرنه سابقه ی دفاع ازکشوردرزمان جنگ تحمیلی دربشرویه برهیچ مسئولی درخراسان بزرگ پوشیده نیست. 
وجالب است که بدانیدمی گویندتابلوهای بشرویه درمسیرجاده ی اصلی ازداخل حوزه استحفاظی درهمین چندوقت پیش کنده شده ومعلوم نیست چه کسی وکجا وکی این عملیات انتحاری راانجام داده وچه عجب مسئولین شهرستان هیچ کاری انجام نداده اند نه شکایتی نه اعلام آن وچگونگی بررسی آن.
کاش این آقایانی که خودشان رابه خواب زده اندونمی گوییم ازانعکاس این جوشش هامی ترسندویامی لرزندکه کاری انجام دهندویابی خیالشن چون آخرشونه ویا های بسیار اگرازخواب بیدارنشوندوبااین تکان های مردم هم هنوزچرت می زنندوخودشان رابه خواب زده اندباتخت وخوابی که روی آن خوابیده اندبه یک جای دیگر که گرم ونرم باشدببرندکه اینجابشرویه عزیزجای خواب نیست اینجا جای تلاش وکوشش وسربلندی است .همت وزحمت داردوبالاترازآن استقامت می خواهد ودلی به بزرگی دریا می خواهد
.
خداوندتوفیق به سایرمردم شهرهای ایران عزیزبدهدتاازخدمات وتلاش های این مسئولین شهرمان بهره مندشوند.تابدانندکه چه عزیزانی هستنداینان.
انشاله هرآنکس که قدمی دراحقاق حق سه راهی بشرویه درماندگاری الحاق آن انجام دهدبهشت برین جایش باشدوهرکس کوتاهی کندومسامحه نمایدانشاله قسمتش تون(جهنم) شود.آمین یا رب العالمین

[ ] [ ] [ ] [ ]
 
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
 سلام برهمه ی ایرانی های وبالاخص بشرویه ایهای اصیل وبا مرام وبا وفا.
البته همانطورکه میدانید جزایرمال ایران است وخلیج همیشه فارس هم خلیج فارس است وسه راهی بشرویه هم همیشه سه راهی بشرویه خواهد بود ولی بازهم یه لطفی کنین وبه آدرس پایین برین ودرسمت راست که نام ایران هست آیکن سبز ودرسمت چپ که مال متجاوزان یاوه گوی اماراتی هست آیکن قرمزرافشاربدین.

خوب فشاربدین تا آخرش که آیکنش سوراخ بشه آخه امارات سوراخه سوراخه سوراخ

هرچه یاوه گوی متجاوزی هست سوراخه سوراخه سوراخه مخصوصا

متجاوزان دزدیاوه گو به ایران وبشرویه

http://www.abumusa.net/index.php

 

[ ] [ ] [ ] [ ]
امارتی های نفهم چه بخواهند وچه نخواهند:

جزایر سه گانه مال ایران است .فقط ایرانی هستند.

 

آمریکا واسرائیل و کشورهای عرعرعربی چه بخواهند وچه نخواهند:

خلیج فارس همیشه خلیج همیشه فارس است.بعضی فردوسی ها کج فهم چه بخواهند وچه نخواهند:


سه راهی بشرویه همیشه سه راهی بشرویه است.

[ ] [ ] [ ] [ ]
پايگاه امداد و نجات سه راهي هميشه بشرويه نيز به يغما رفت
آخرين نقطه عطف شهرستان بشرويه در سه راهي بشرويه ديهوك نيز به كام فردوس سند مي خورد !
طبق شواهد و اطلاعات رسيده طي ابلاغي از سوي استانداري كه به دفتر فرماندار سختكوش بشرويه رسيده مالكيت ساختمان جديدالاحداث پايگاه امداد و نجات جاده اي جمعيت هلال احمر بشرويه كه در سال 86 به پيشنهاد و ايده اين جمعيت و با هزينه اين شهرستان مصوب شد ، به فردوس واگذار شد .
فرمانداري فردوس تقسيمات سياسي (اسمي) منطقه را دليل برحق بودن ادعاي فردوس در مالكيت اين پايگاه مي داند.
البته مسئولين فردوس يد تولا (طولا)يي در حاضري خوري دارند چندانكه همانطور كه بر همگان واضح است رباط شور از قدیم الایام در پلاک بشرویه واقع بود ولی حالا ظاهرا با تکنولوژی جدید فردوس کمی آنطرفتر رفته است...خنده دار تر از همه ریگ بشرویه است و کویری که تا چند سال قبل ارزشی نداشت...حالا صاحب پیدا کرده و ظاهرا جزو شهرستان فردوس شده و با نام ريگ فردوس خطابش ميكنند
همچنين منطقه پناهگاه حیات وحش رباط شور که از مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور برای بشرویه بود در کمال تعجب برای فردوس اجرا شد ودر تحت حفاظت فردوس قرار دارد که محدوده آن از کوه رباط تا حوالی موتور کیانی و ریگ بشرویه است
لذا بر خود لازم دانستم تا ضمن تنویر افكار عمومي اين هشدار رو به عزيزان بدهم با توجه به اينكه مسئولان در اين مورد سكوت رضايتمندانه اي دارند ، لازم است تا مردم بشرويه در مورد تعیین تکلیف اقدامي هوشمندانه و اثربخش كنند

خــــاكــــــم به سر ، زغصه به سر خاك اگر كنم
خـــــاك وطن كه رفت ، چه خاكي به سر كنم ؟

آوخ ، كــلاه نيست وطـــــن ، گـــــــر كه از سرم
برداشتند فــــكـــر كــــــلاهي دگــــــــر كــــــنم

مــــرد آن بود كه اين كلهش ، برسر است و من
نـــــــــــامـــردم ار كه بي كله ، آني به سر كنم

مــــن آن نيـــــــم كــــــــه يكسره تدبير مملكت
تسليــــــــم هـــــــرزه گـــــــــرد قضا و قدر كنــم

هــــــــــر آنچـــــه مي‌كني بكن اي دشمن قوي
مـــــــــن نيز اگــــــــر قــــوي شدم از تو بتر كنم

معشـــــوق عشقي اي وطن اي عشق پاك من
اي آن كـــــــه ذكـــر عشق تو شام و سحر كنم

عشقت نه سرسري ست كه از سر به در شود
مهـــــرت نـــــــه عارضي ست كه جاي دگر كنم

http://omidpersia.blogfa.com/

[ ] [ ] [ ] [ ]
این چندروز حرکات خوب وشایسته ای در مرکزشهرستان بشرویه جهت تفهیم مالکیت به حق بشرویه برسه راهی بشرویه دیهوک و س و د ر ف توسط مردم به صورت خودش درحال انجام است ومردم فهیم شهرمان بامراجعه به نمایندگان سخت کوش خودشان درشورا و دفترامام جمعه ونیز فرمانداری خواستارالحاق به حق سه راهی به بشرویه هستند.گویا مدارک واسناد ومستندات بسیارمحکمی هم دراین رابطه وجودداردکه حتی ده کیلومتربعدازسه راهی به طرف ف ر د و س راهم به مالکیت بشرویه مشخص می کند.امیدواریم همه وهمه چه نمایندگان مردم درشورا وچه امام جمعه وفرماندار ونماینده محترم جناب اقای عابدی وبلاخص جناب آقای عبداله زاده که مردم شهرستان بشرویه ارادت خاصی به ایشان داشته ودارندودرانتخابات نیزثابت کردند بکوشندتاحق به حقداربرسد وبشرویه همچنان منتظراست تابه حقش برسد.
این سه راهی هم داستان جزایرسه گانه ایرانی داردکه چشم شوروحسوداماراتی های خبیث به ان دوخته شده است واین سه راهی مال ماست همانند آن جزایر وهرکه بکوشدکه این حق راازمردم بشرویه بستاندخداوند انشاله مجازاتش فرماید وهرکس بکوشدتابشرویه به حقش برسد انشاله خداوندنظرلطف خودراشامل حال اوکند.منتظریم تا بقیه ماجرا....................
[ ] [ ] [ ] [ ]
آپلود فایل و عکس

 

آپلود فایل و عکس

این سوتی بسیارعظیم دروبلاگ بشرویه بی یاران آورده شده بود.خداییش چقدر من وشما وبچه هایمان بیچاره هستیم که کدخدایی دهمون اینجوری متن مینویسه وای بربچه های نازنین ما.وای وای

هیچکی نیست به این آقایان بگوید آقایان(بلانسبت)اگرمانخواهیم شما متنی بنویسید که رابایدببینیم.نکنید همینطوری ضایع هستید بدترش نکنید.مسئول این روابط عمومی کیه که اینقدرسواد داره.مواظب باشد اداره کل خراسان جنوبی که نه یه موقع وزارت ندزدنش ودست مارو خالی کنن.به خدا یه نفر برامون معنی که چه عرض کنم ترجمه کنه ببینیم یعنی چه این پیام تسلیت.هرچه نقطه وویرگول گذاشتیم وبا فاصله و سرهم خوندیم نشد که نشد.

(فقدان جانسوزمصیبت وارده)به هرفردی که برامون ترجمه کنه پیشنهاد یک مدیریت به او خواهیم داد حالا هرچی.سرم درد گرفته چقدر بدبختیم ما وای وای وای.خواهشا پول جمع کنین به یه اداره دیگه بگین یه متن خوب واسه این بنده های خدا که نمیدونند کلمه وحرف و جمله چی هست بنویسه آخه اینا کارشون تعلیم وتربیت بلانسبت.

[ ] [ ] [ ] [ ]
هفته ی شهر وشهروند برهمه ی شما همشهریان عزیز گرامی ومبارک باد.

برای همین مناسبت روزچهارشنبه در ورزشگاه آزادی مراسمی برگزار خواهد شد.

       انشاله پذیرایی با  کتری وقوری مثل مطلب قبلی نباشد.

 هر چندکه این جشن هرساله برگزار میشود ودرآن ازشهروندانی که به هرنحو با شهرداری همکاری کرده اند تقدیر میشود ونیزبرنامه های مفرح وسرگرم کننده وشادی هم دارد ولی خواهشا التماسا استدعاا مانندآن مراسم چندروزپیش ورزشگاه چمران که درمطلب قبلی گفته شد حضوروغیابی در کار نباشد که هرسرپرست خانواری که نیاید عوارض ومالیات و..... جریمه شود .همین الان بگوییم ما کادو و جایزه به قیدقرعه این جوری با حضور وغیاب نمی خواهیم . هرچندمیدانیم این کارها درشان شهرداری وشهردار وشورای شهر نیست .بالاخره ببینیم چه میشود. 

[ ] [ ] [ ] [ ]
روز وهفته ی معلم برهمه ی معلمان به خصوص معلمان شهرمان مبارک

در هفته ی معلم هرساله برای قدردانی ازمعلمان محترم آموزش وپرورش نمیدانم چه بگویم:
جشن/ مجلس ختم/ کنفرانس/ جمع شدن خواص معلمان برای پزدادن به عوام معلمان /ویاتجلیل قبیله ای وحزبی و...یه چیزی برگزارمیشودکه امسال هم برگزارشده ودرآن هرچه مختص خودشان بوده انجام دادند اما مهمترین نکته سخنرانی یکی ازپیشکسوتان فهیم ودردشناس آموزش وپرورش بوده است که هرچندکم ولی خوب حق مطلب رااداکردند.ایشان با حضوروغیاب کردن معلمان دراین جلسه به شدت اعتراض کرده وفرموده اندکه بی احترامی چقدر؟ویا سیاست بازی وبه چپ وراست خواندن نیروهانیزاعتراض کردند.
بله عزیزان اینان با اختصاص سهمیه های مدیریتی به خواص خودعلی رغم شایستگی ومحبوبیت ومقبولیت درجامعه ی فرهنگی وحتی شهری مهمترین عوامل ناکارآمدی این مدیریت درجامعه ی علمی شهررارقم زده اند.عقب گردهای علمی دانش آموزان وپس آمدن آنها نتیجه ی عدم استفاده ازروشهای مدیریتی خوب است.به هرحال بعد ازاعتراض به حضور وغیاب معلمان درجلسه ای که برای خودشان است(خیلی جالب است نه؟)آقایان تاپایان جلسه به دنبال جواب بوده اندکه درنهایت می فرمایندیرای دادن تشویقی یا نمیدانم کادو یا...بوده است و خودشان هم حرف خودشان رافراموش کرده وقرعه کشی راازیادمیبرندچون دروغ بوده ودروغ هم که عملی نمیشودورسوایی.حال بایدپرسیداگریکی ازمعلمان کارضروری ویا مریض باشدتکلیف چیست؟اگربه اصطلاح خودشان زوج فرهنگی باشندبچه های کوچکشان اون موقع خواب بوده باشدوهردونتوانندازمجلس گرم اینان فیض برند تکلیف چیست؟
معلوم وپرواضح است که دلیل این بی احترامی وگستاخی اینان درحضوروغیاب چه بوده است.مشخص کردن میزان آمدن ورفتن ها به دورو برشان.ولی خوابندچراکه اگربعضی هم آمده اندبرای این بوده که حرمت خودشان دانسته وحضورپیداکرده اند مابقی هم نه شیرشترخواستند نه دیدارعرب.
نکته ی دیگرمیگویندمعلمان عزیزومظلوم شهرمان فله ای پذیرایی شده اند.(شربت دادن با  کتری؟چه کلاسی نه؟) مثل جشن ها ومناسبات عمومی دم دربا  کتری شربت میداده اندوبنده های خدامعلمان بایدبه صف میشده اندوبرای جرعه ای شربت به انتظار.ای وای ای وای ازاین بی احترامی بدتربه خودی.پس ما وظیفه مان دربرابرمعلمان چیست؟وقتی به اصطلاح خودشان بامعلمانشان اینگونه رفتارمیکنندپس ازبقیه چه انتظارمیرود.
هرچندما مردم فهیم ومکتبی وبا دانش- بشرویه قدرعلم ودانش واساتید ومعلمان را میدانیم وبه حرکات نابخردانه ی بعضی اهمیت نمی دهیم وبرای همه ی آنان طول عمرباعزت ازخداوندمتعال خواستاریم.
خلاصه بازهم پیدا کنیدپرتقال فروش را.

[ ] [ ] [ ] [ ]
جایتان خالی درهوگند.آن شب شهادت که به فیض کامل رسیدیم را نمی گویم که بعضیها پس ازدادن شام ان راافتخارخودمیدانستندغافل ازاینکه همه میدانندکه این یک طرح همگانی بوده ورئیس بازی ومن من فایده ای نداشته بگذریم که حرمت خانم فاطمه زهرا(س) دنیاها ارزشش بیش ازاین ...است.
یا فاطمه(س) اشفعی لناعنداله.
آن شب را میگویم که منتخبین مردم وبخصوص ریاست این متخبین باردیگرتعارفات راکنارگذاشته وازحیثیت وشعورمردم شهرش چه آنهایی که بهش رای دادندچه آنهایی که بی معرفتند ازهمه ی اهالی شهردفاع قاطعانه کرده است.آفرین براین شجاعت یک فردی بایدپیدامی شدوبه این آقایان غیربومی وحتی متاسفانه اطرافیان بومیش میفهماندکه مردم بشرویه فهیم وباشعورندوکم نگاه کردن به اینان عواقب بسیاربدی دارد.اگرمرم بعضی کارهاراانجام میدهندنه بخاطرآقایان است بلکه بنابه انجام تکلیف وپیروی ازمنویات مقام عظمای رهبری است بیچاره اینان دلشان خوش است .چه فکرامیکنند.
خلاصه که درجلسه ای که برای روزشوراهادرهوگندبرگزارشده بودپس ازاینکه آقای معلوم الحال بااستفاده ازپست ومقام وتریبونی که داردبه حساب خودش بهترین موقع دانسته تاازشهرداری ومنتخبین مردم درشورابرای چندمین هزاربارش زهربریزد که ایندفعه نه آن دفعه های دیگر.میگن مهندس باتمام شجاعت دربرابر آنچه به نظرش آمده که دروغگوییهای آن آقا به صراحت لهجه وعمل ایستاده ونگذاشته است که بیش ازاین دروغ که ازگناهان کبیره است گفته شود.(جالب است گناه کبیره مگرآمربه معروف وناهی منکر خودش منکرآنهم علنی انجام می دهد)ایهالحال آن آقاهم دست به دامن مسئولین دولتی که منشا خیروبرکت برای شهرستان هستند بلانسبت میشود که ایشان هم ازصراحت لهجه ی مهندس منجنیک نزدند.حتی اطرافیان و....دورشیرینی این آقاهم که خیلی ادعایشان میشود اننس نکردن و ذره ای اعتنانکردند وبالاخره اون آقاموندو حوضش

ی خدا بگردم بزرگیت که هرکه راخواهی بزرگ کنی اگرخلقت بمیرندکه نشود تو انجامش میدهی و آنی را که خلقی بخواهندعزیزش کنندوتونخواهی وبدانی که مستحقش نیست نمی شود.
حالامعلوم نیست که چه راههای زیرزمینی دیگری وناجوانمردانه ی دیگری خواهندکردتا زهرشان رابریزند.
جالب تر اعضای شوراهای روستایی که چنین صراحتی راتابه حال ندیده بودندبه ریش خودشان خندیده اند وافسوس خورده اند که این فرمان فرمان که میگن اینه؟؟؟
خلاصه پیدا کنید پرتقال فروش را. 

[ ] [ ] [ ] [ ]
با توجه به پایان ماراتن انتخابات ومعلوم شدن نتایج ونیز انتخاب به جا وشایسته ی دکترعبداله زاده ونیزآماروارقام رای ها تحلیل خود را از آنچه بدست آمده بفرمایید.ممنون 

با احترام نظریه اول به صورت مشترک: 

 آمارو ارقام خیلی چیزها رامعلوم کرد.باتمام احترام به کاندیداها و همه ی هواداران آنها  مطالبی راتحریر میکنم.آنچه ازاین آماربر می آید فاصله زیادمردم منطقه بانماینده ی کنونی یعنی آقای عابدی است.شایداین فاصله ی فاحش به علت فاصله گرفتن نماینده ی محترم ازمردم باشد شایدهم عدم ناتوانی ارتباط نمایندگان ایشان با مردم بوده است.شایدرجداشدن افرادمعلوم الحال ازایشان و........بوده است. شایدعدم کارایی ایشان درطول خدمت خودبرای منطقه به خصوص بشرویه بوده که هرچه همه فکرکردیم نتونستیم یک چیزی که مشخصه باشد بیابیم.مسئله شهرستان شدن  که همه میدانندتاریخ مصوب شدن ان قبل ازایشان ودرزمان دکترامیرحسنخانی بود که یادگاری خوبی را به جاگذاشت.جاده خداآفریدهم که همه میدانندجریاناتش چیست.
خلاصه دکترعبداله زاده که چنددوره قبل نیزکاندیداشده بودنداین بارقرعه به نام ایشان خوردومردم انتخاب شایسته کردند.ایشان علاوه بر داشتن تخصص ودانش سیاسی که آنرابامدرک فراگرفته اندتجربیاتی را هم دارندکه انشاله گره گشای مشکلات مردم این شهرستان خواهدشد.
جناب آقای فردوسی پورهم که درفردوس می توانستند تک تازی کنندبنا به آنچه مانمی دانیم وشاید می دانیم ولی نمیدانیم و(نمی...)نتوانستند باراهیابی به مجلس دوباره یک فردوسی رابرکرسی مجلس بنشانندهرچندرای مناسبی درفردوس وتابعه گرفتندولی کافی نبود.این عدم موفقیت شایدبه دلیل آنچه درگذشته بوده ویا عدم توانایی هواداران ایشان درتفهیم به مردم دراین دوره بوده است.
به هرحال یک رقم جالب دراختلاف آقای عابدی وآهنین جگر آنهم درحدود۴هزاررای قابل تامل است.کسی که ۴ سال نماینده باشدومردم همه ایشان رابشناسندباکسی که شنتاخته شده نیست بسیاربسیارجای سوال دارد.البته می توانددرسی باشدبرای سایرنمایندگانی که فقط افتخارشان اینست که درمجلس شعار میدهندوفراموش می کنندکه منطقه ای هم دارند که محروم است ومردم ومخصوصا جوانان وبانوان آنجا بسیارمحتاج ونیازمندیاری وکمک هستند.همه چیزدراعتدال میانه روی عالیست همانطور که فرموده اند:خیرالامورفی اوسطها.

با امید گره گشایی و رفع نیازهای مهم شهرستان باتوجه به  اندیشه ها وابتکارات دکترعبداله زاده ازایشان وحشتناک خواهشمندیم مواظب دور وبریهای معلوم الحال خود باشند که هواداری بد ازیک نفر میتواندباعث تخریب فردشود.هرچندخودآقای دکتراستاد ما دراین گونه مسائل هستند ولی ما دیده و درک کرده ایم .
درپایان ازتمامی عزیزان کاندیداها وهوادارانشان عذرخواهی نموده ونیرازآقای عابدی برای تمامی زحماتی که برای شهرمان انجام داده اند سپاسگزاریم
.  

از طرف سلام:

سلام از رد صلاحیت آقا ی امیر حسن خانی چی می دونید اگر در جریان هستید به ما هم بگید ، صحبت های ضد و نقیض زیاده ولی باورش سخته

ازطرف بانوی کویر:

نصفِ نصفِ برنده رأي آوردن يعني ...
يعني چهار سالي كه خدا فرصت داد :
خوب خدمت نكردن
به مردم منطقه بها ندادن
مسحور صندلي گشتن
در دل مردم جايي نداشتن
به نظر من –با توجه به نبودن شور و هيجان و رقابتِ آن سال هاي به ياد ماندني- ((درصدي)) از كساني كه به آقاي عبداله زاده ، فردوسي پور ، آهنين جگر ، تقاضايي و لطفي رأي داده اند -حتي آراي باطله- هدفشان اين بوده كه لااقل آقاي عابدي اين دفعه رأي نياورد . يعني شخصاً از افراد مختلف شنيده ام كه هر كي بشه عابدي نشه !!
چرا بايد چنين باشد ؟!
يك پيشنهاد به نماينده ي جديد : براي تمام قشرهاي جامعه از هر گروه و جناح و با هر سليقه ي سياسي كه هستند ارزش قائل شويد . به تك تك افراد اعم از فردوسي ها ، طبسي ها ، بشروي ها ، عشق آبادي ها ، و ديگر مردم منطقه تان به چشم همولايتي نگاه كنيد . نگذاريد ميكروب تفرقه به جان مسئوليت خطير شما بيفتد . اگر در دل ها راه يافتيد دنيا و آخرت را به دست آورده ايد.

hamshahri2010

سلام
متاسفم براي كساني كه نفهميدند نماينده فعلي چي كرد و ايشون هم نخواستند كه ...
متاسفم نسبت به جفایی که در حق ایشان شد و عده ای از مسئولین که منافعشان با حضور عابدی به خطر افتاده بود با تمام توان و با بسیج همه امکانات و عواملشان سعی در تخریب همه جانبه ایشان نمودند
واقعا متاسفم و صد حيف كه نميشود همه چيز را در فضاي مجازي بيان كرد ...
در واقع عابدي قربة الي الله و براي عوام كار كرد ،خواص كه جيبشان از درهم و دينار بسان نماينده هاي قبلي خالي مانده بود و موتور پمپي و زميني بنامشان نشده بود به پر شالهاي زربفتشان برخورد و آمدند در اين چن روزه ي تبليفات گوش عوام را پر كردند و مغزهايشان را شستند و در سلولهاي خاكستري عوام فرو كردند كه عابدي هيچ كار نكرد !
درست است عابدي هيچ كار نكرد چون از اول هم گفته بود زر و دينار را در جيب كسان نخواهد كرد .
كاش بصيرتمان بيش از اينها بود .

توسط: نانشناسی آشنا:
آقای همشهری
خب بگو این عابدی چکار کرد برا شهرمون
مگه چهار سال فرصت کمی بود
خب لعنتی بگووووووووووووو
جای این اراجیف و ناله ها بگو چکار کرد بگو تا من بچه هم بفهمم
بگووووووووووووووووووو
من نماینده ای مخوام که برا شهرم کار کنه
نه اینکه بره پی کارهای سیاسی و ..
باید توی بهارستان گرگ بود تا بشه حق رو گرفت
با کت و شلوار و ریش یک پشیزم نمیدن
افتاد
نماینده اتو کشیده نمخوایم
نماینده کاری میخوایم
افتاد000000000000

توسط:.

شایدعدم کارایی ایشان درطول خدمت خودبرای منطقه به خصوص بشرویه بوده که هرچه همه فکرکردیم نتونستیم یک چیزی که مشخصه باشد بیابیم.
امیدوارم چهار سال بعد این جملات رو در وصف نماینده منتخب تکرار نکنید.به احتمال زیاد چهار سال آینده یک کاندیدای قدر بشرویگی خواهیم داشت. هر چند که اگر هم منتخب شوند به واسطه ی آرای شهرهای مجاور خواهد بود!

توسط:همشهری:

سلام.همه میدونیم چه عابدی میشد چه عبداله زاده چه آهنین جگر و چه فردوسی پور واسه بشرویه هیچ تفاوتی نمیکنه.تا حالا که من ندیدم یه نماینده مجلس واسه ماها کاری انجام بده.داده؟؟؟؟؟؟؟کدوم کار.

فرمایش شما درست ولی فکرکنم مهندس شکیبی خدمت بزرگی درآب رسانی شرب واموربیمارستان وراه آهن برای بشرویه کرد.راه آهنی که قراربودازفردوس بره ولی مهندس اونو به نام ایستگاه بشرویه ثبت کرد.فکرکنم به جزایشون دیگه راست میگین کاری نشده یا شده ما بی خبریم یا هم .....

توسط:hamshahri2010

سلام
در پاسخ به "ناشناسي آشنا" :
اول از هم جسارت نباشه ولي نميدونم چرا بيشتر اونايي كه مثلا حامي جناب عبدالله زاده هستن در بيان نظراتشون از الفاظ و كلمات ... و دور از نزاكت استفاده ميكنن
به اين لينك و قسمت پست ثابت و نظرات مربوطه به اون مراجعه بفرمايين تا صحت حرفم ثابت بشه (البته اگه تا الان كه شما دارين ميخونين حذف نشده باشه)
http://www.tabasfarda.blogfa.com

جناب : رو در رو كه صحبت نميفرماييد كه قابل كنترل نباشه با چنتا تكمه ي صفحه كليد ميشه عبارات رو بهتر هم بيان كرد
اگه دوس دارين از كارايي كه توسط جناب عابدي صورت گرفته با خبر بشين يه سر صبحي بلند شين برين دفترشون روبروي اداره ي فرهنگ و ارشاد ؛ البته توصيه ميكنم ناهارتون رو هم ببرين چون اينقدر نامه هاي ارجاعي و پيگيري شده و به جواب رسيده و كارپوشه ها زياد است كه ....
مهمترين كار ايشون مهر شهرستان خوردن سند شهرمون بشرويه بود كه اي كاش هيچوقت شهرستان نميشديم تا ... درسته كه ديگران شروع و عده اي ديگر پيگيري كردن ولي مهر نهايي بوسيله ي ايشون
ميدونين دو سال پيش جناب عابدي براي تسريع در شهرستان شدن بشرويه چند جلسه ي ويژه با رئيس جمهور محترم داشتن و از ما و شما حمايت كرده و بهشون گفتن هر نفر اين منطقه با صد نفر از اهالي شمال برابري ميكنه ! تا اينكه شهرستان ...
لطفا بفرمايين ايشون چيكار بايستي ميكردن كه ... گذاشتن برج ميلاد در ... تبديل استخرهاي آبي منطقه به دريا و يا ..
البته مواردي رو مطرح كنين كه نماينده ي بعدي هم كه بخواد بر مسند نشيند از عهده ش.

 
توسط:محمد فرقانی
سلام
حسام عزیز...کاش تاریخ مطالبتون هم درج میشد که بدونیم ترتیب نوشته ها چجوریه...
به زودی قصد دارم دلنوشته های خودم رو از این چهارسال نه برای دفاع از کسی فقط فقط برای دفاع از حق و حقیقت بنویسم...
شاید امشب نوشتماگر عمری باشد...
توسط: محمد فرقانی

سلام
اون مطلبی که قولش رو دادم نوشتم...منتظر نظر شما هستم
التماس دعا

http://www.boshrouyeh.com/

[ ] [ ] [ ] [ ]
درباره وبلاگ
امکانات وب
کد نمایش آب و هوا

كد تقويم