بشرویه سان سیتی
بررسی رویدادهاوانتقادات مردمی شهرستان بشرویه

درروزنامه خراسان جنوبي صفحه ي 7 تاريخ چهارشنبه27بهمن89 مطلبي با اين عنوان اززبان يكي ازمسئولين مهههههههم شهرمان بشرويه چاپ شده است كه:
د
رسال56فقط 27سددركشورفعال بوده است واين تعدادباگذشت20سال يعني تاسال86به 548سدافزايش يافته است.
خوب دقت فرماييدمتوجه مي شويدكه اگرتفريق اين دوعدد سال يعني 86 از56راازيك دانش آموزكلاس سوم ابتدايي بپرسيدعدد30راكه جواب صحيح است رامي گويد.كه متاسفانه حساب وكتاب اين سرورگرامي اين باردرست ازآب درنيامده است.وحدود۱۰سال سرنوشت سال اشتباه شده است.
حال شايدعوامل زيردراين مورددخيل باشدكه
:
1-اشتباه چاپي2-اشتباه لپي3-اشتباه حساب وكتابي4-اشتباه سهوي5-اشتباه رسانه اي6-اشتباه انتحاري7-اشتباه معمايي جهت سنجش دقت خواننده8-اشتباه ديدخواننده9-اشتباه پيش ميادي10-اشتباه بي خيالي.
هرچه هست انشاله هرچه زودتراصلاحيه ي آن براي روزنامه ارسال شودتاخوانندگان بدانندكه بشرويه هنوزهم مقام اول درجهش تحصيلي است. هرچندکه نبایداین اشتباه رابزرگ کردولی چه کنیم که بایدکرد.

                             ( حالاشما پيداكنيدپرتقال فروش را )

[ ] [ ] [ ] [ ]
آقای عسکراولادی نماینده مقام معظم رهبری درکمیته ی امداددربرنامه ی دیروزامروزفردا ازمسئولینی که پیروی ازولی امرمسلمین درساده زیستی رافراموش کرده اندگلایه مندی میکرد.
آری واقعا جای بسی تاسف است.باانکه رهبرمعظم انقلاب بارهاوبارهاتاکیدبرساده زیستی ونوع زندگی مانندتوده ی مردم رابه مسئولین متذکرمی شوند.
متاسفانه درافتتاح بعضی پروژه های دهه ی فجردرشهرمامشاهده شدبعضی طرحهاانچنان باان کیفیت وهزینه موردنیازنبوده است.هرچندممکن است بعضی بگویند نیازامروزاست وآبروی شهرولی آن پیرفرزانه ای که از ساده زیستی گفته اند بهترازمامیدانند.
داغ شدن دل یک نیازمندبادیدن ان هرچه باشدی که نبایدباشدبرای ان عامل گران خواهدبود. حتی دربرخی مواردکه جلسه ای درآن نهاد برگزارمیشودبادیدن خودروهایی که درانجاهستندآنجارابیشتربه یک بنگاه خریدوفروش اتومبیل به نظرمی رسانندکه انواع خودروهای تقریبا۲۰میلیونی که حتماانشاله خمس وکمک و صدقه ی آن پول داده شده است دیده میشود.
چه خوب است بفهمیم برای چه امده ایم؟ برای چه کارمان راانتخاب کرده ایم؟  به دیگران چه میگوییم؟ ودرنهایت خودچه میکنیم....؟انتخاب خدمت وارشادمردم برای آن فردیک سری محدودیت هایی راحتما داردپس باعلم به این محدودیتها نبایدپارافراترگذاشت.
فراموش کرده اندکه مردم رابایدباعمل خودراهنمایی کنندنه بازبان
[ ] [ ] [ ] [ ]
قابل توجه شماعزيزان كه ازاين وبلاگ بازديد مي فرماييد:

لطفا تمامي مطالب ونيزآرشيو را ملاحظه فرماييدوباارائه نظر ماراياري فرماييد.

بازديداين وبلاگ ومطلع شدن ازاخبارونوشته هاي آن را به دوستان وآشنايان وهمشهريان عزيز نيز يادآوري فرماييد.

منتظر نظرات و خبرها وانتقادهاي سازنده ي شمادرموردوضعيت شهرهستيم .

                                                                                                           با تشكر فراوان

[ ] [ ] [ ] [ ]

بايد صنف جلوبندي سازي وصافكاري خودروهاوفروشندگان كمك فنرانواع وسائل نقليه بانصب پلاكاردهايي ازشهرداري وشركت گازبه خاطركمك به بازاريابي اين صنف تشكركنند.

حتمامي پرسيدچه ربطي ايناباهم دارند.خدمت شماعرض كنم كه بعلت ايجاد چاله هاي متعددوعميق درطرح گاززساني:
خودروهاباافتادن دراين موانع باعث ضربه خوردن جلوبندي فنروكمكها ميشوندوشهروندان بايدجهت تعميربه اين صنف مراجعه كنند.به راستي وضعيت خيابانهاوكوچه ها بسيارناهنجاراست هرچندكه اين ناهمواريهابه هضم غذاكمك ميكندولي ازطرف ديگرباعث خراب شدن وسائل ونيزايجاد ناراحتي هايي دركمروستون فقيرفقراي مهره ها ميشود.

بدترازآن اگرخانمي باردارباشدوناخودآگاه وسيله اش درون اين موانع بيفتدآن موقع مصيبتي مي شودجبران ناپذير.پس انتظارمي رودشهرداري ويا اداره ي گازنسبت به مرمت خيابانهاوكوچه اقدام كندتاخداي نكرده مشكلي براي كسي پيش نيايد.

شهرداري بايداداره گازرامؤظف به ترميم محلهاي موردنظركند ياهم خودفكري بردارد.اگرهم اداره گاز قبول نکردایندفعه ماراهم خبرکندتاباهم مثل دفعه ی قبل حسابش رابرسیم.
حداقل دلمان خنک می شود

[ ] [ ] [ ] [ ]
یک شنبه 17 بهمن ماه 89 دکتر محمد جواد سلطانزاده بعنوان اولین بخشدارمرکزی شهرستان بشرویه معرفی گردید.
گزارشهاحاکی ازآنست که فرماندار  علت تاخیر در انتصاب بخشدار مرکزی و نیز معاون فرمانداری را ، تامل و دقت فراوان جهت شناسایی نیروهای مناسب و متعهد جهت تصدی این پست ها عنوان نموده است.

خداراشاکریم که بنابه فرموده ی فرماندارمحترم اگردیرشدولی انشاله خیرباشدوآنچه ایشان آنراعلت تاخیرمعرفی معاون فرمانداروبخشدارمرکزی بیان نموده انددرعمل تحقق یابد.تاچندی پیش همه وهمه عدم معرفی مسئولین این دو پست راعدم تفاهم نیروهای خادم درانتخاب یک نفر میدانستندکه هرطرف ازنیروها این که به هرنحودرحال حاضرافتخارخادمی مردم رادارندمی خواسته اندکه این خدمت به طرف آنهاواگذارشودچون میگویندخدمت به مردم خیلی ثواب داردخیلی.
بنابرین درکشمکش خدمت درپایان افتخارنصیب این عزیزان شده است.امیداست این بزرگواران بدون توجه به افرادی که کم نیستندبه دورشیرینی می چرخند وآب زیرکاهندفعالیت کنندوگول ظواهر آن افرادکه کم وبیش شناخته شده هستند نخورند.مانیزضمن تبریک آرزوی خدمت خالصانه به دورازهیاهوی بازارسیاست برای این عزیزان راداریم.

[ ] [ ] [ ] [ ]
پروژه گاز شامل خط انتقال و خطوط داخل شهر با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد تومان

افتتاح جاده جوزردان با اعتبار 400 میلیون تومان،
 
افتتاح هنرستان امام کاظم (ع) با اعتبار 220 میلیون تومان

افتتاح بیت و دفتر امام جمعه با اعتبار 140 میلیون تومان

افتتاح40 واحد از مسکن مهر  نیز با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان

ضمن تقدیرازتمامی فعالان وخادمان شهر.به امیدفعالیت این مسئولین درعرصه ی اقتصادی درشهربه عنوان یکی ازمراکزاقتصادی استان

[ ] [ ] [ ] [ ]
پروژه افتتاح روشنایی بلوار امام خمینی (ره)شمالی
افتتاح پارک ترافیک شهرستان بشرویه
افتتاح طرح احیاء آسیاب آبی شماره 3
افتتاح پروژه هاي آبرساني به واحد هاي مسکوني مهر شهرستان بشرويه
افتتاح راه اندازي اتاق هاي عمل جراحي پزشکي در بيمارستان شفاء شهرستان بشرويه
افتتاح و بهره برداري از سالن آموزش بهداشتي – درماني شهرستان بشرويه
افتتاح نمايشگاه آثار خوشنويسي و کتاب در محل کتابخانه عمومي

جهت اطلاع شماهمشهریان کم توقع وصبور وانقلابی ومتدین ومتعصب که باتقدیم شهدای زیادوآزاده وجانبازاین چنین قناعت پیشه کرده ایم.به نظرشماشهرستانی که بیشترین رای دراستان خراسان جوبی به دولت محترم ومردمی دهم داده است ودرزمان انتزاع بدون دردسروبهانه گیری وازروی اشتیاق ازحریم امن رضوی بیرون آمدوبه خراسان جنوبی پیوست حقش اینست.روشنایی بلواری که لامپهایش دو درمیان روشن باشد وتجهیزاتاق عمل بدون پزشک متخصص ونمایشگاه کتاب چه مقدارتوجیه اقتصادی برای شهر دارد.دریغ از یک طرح سود آوروکارخانه وکارگاهی جهت اشتغال وپررنگ شدن شهردرعرصه اقتصادی استان. به خداقسم که واقعابشرویه مظلوم است معلوم نیست این مظلومیت تابه کی خواهدبودوچه کسی خواهدتوانست حق رابگیرد.

 

[ ] [ ] [ ] [ ]
روزشنبه سيماي استاني گزارشي راازشهرستان بشرويه پخش كردكه درآن باچندتن ازهمشهريان خوبمان درمورددهه فجروراهپيمايي 22بهمن مصاحبه كرده بود.

نكته اي قابل توجه اينكه زمان انجام اين مصاحبه اصلا مناسب نبوده است چراكه درروز5شنبه وايام چهل هشتم كه بيشترهمشهريان به پابوس ولي نعمتمان حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) رفته بودندخيابان بسيارخلوت خلوت به نوعي كه درنگاه اول ممكن بودبرداشت روستابودن درنظربيننده اتفاق بيفتد.بسيارنابه هنجارونامناسب بود.
به جرات مي توان گفت درطول انجام مصاحبه هاكه با4 تن انجام شدعابري ازآن محل ونيزپياده روبه روي آن طرف خيابان عبورنكرددرست 4 خودرونيزترددكردند.
به نظرشماباتوجه به پخش اين مصاحبه درسطح استان برداشت بينندگان كه درسايرشهرهاهستندازبشرويه چه خواهدبود.خودمان اين چنين گزارشي ازشهرستاني ببينيم خداييش چه مي گوييم.كاش مسئولي كه رابط اين كاربودبيشترفكرش رابه كارمي انداخت ومصاحبه رابه روزي موكول ميكردكه چهره ي شهر چهري واقعي خودش راداشت.متاسفانه بسياري ازكارهابدون فكروكارشناسي است.انجام وپخش اين گزارش درآن روز باعث شدكه بدترين تبليغ براي شهرمان انجام شود.
انشااله كه به همه ي ما خداوندعقلي عطافرمايد
.

[ ] [ ] [ ] [ ]

شهروندي درروزنامه خراسان جنوبي ازاينكه ازبشرويه هيچ خبري چاپ نمي شودگله كرده بود.البته بايداين همشهري خوبمان تفكروتامل بيشتري ميكردندچراكه طبيعتا وقتي فعاليت ويارويدادعلمي اقتصادي فرهنگي عمراني دريك منطقه انجام مي شودآن موقع بايدآن خبرمنعكس شود.وقتي دربشرويه ماهيچ گونه خبري ازهيچ نظروجودنداردخبرنگارچه بگويدچيزي براي گزارش دادن ندارد.اينكه ميبينيدهرروز انواع خبرهايي ازسايرشهرستانهاوحتي بخش هاي استان درج مي شود مسئولين انجاها كاري كرده اندتابشودچاپ كرد.خوب اين امرپشتكاربيشترمسئولين وخبرنگاران رامي طلبد.تابه هرنحوكه ممكن است خبري ازبشرويه وحتي گزارش هايي ازوضعيت بشرويه براي چاپ ارسال كنند.انشاله دراين ايام تجديدافتتاح هاشايدشاهدنام بشرويه درروزنامه هاباشيم.پيشنهادمي شودمسئولين جهت براورده شدن اين خواسته همشهريمان اگرشايدگوش شيطان كر طرح وياحتي نقشه ي طرحي را هم دارندبه نام افتتاح قبول است گزارش كنند.تادرصحنه حضورداشته باشيم.

[ ] [ ] [ ] [ ]
مقرر شده بود به چهار شهرستان بشرويه، انارك، نراغ و شوشتر براي بافت تاريخي اين شهرستان‌ها اعتبار ملي اختصاص داده شود اما هنوز هيچگونه اعتباري اختصاص نيافته است. 

طي بازديدهايي كه نمايندگان يونسكو از شهرستان بشرويه كردند اختصاص دادن اعتبار تصويب شد اما هنوز عملياتي نشده است. 

استخر شناي سرپوشيده  شهرستان بشرویه  با مشكل اعتبار جدي مواجه است.  اين استخر از ابتداي ساخت 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در حال حاضر نيز حدود دو سال ساخت آن متوقف شده است. 

جايگاه گاز سي ان جي نيز قرار بود در ايام‌الله دهه فجر افتتاح شود اما به دليل مشكل عبور دادن سد لوله گاز از جاده اصلي افتتاح آن به تعويق افتاد و به ايام نوروز موكول شد.


به نظرشما مشکل کجاست؟واقعاماچه گناهی کردیم که همش باید وعده ووعیدبشنویم ودرعمل چیزی نبینیم.حتمامسئولان هم دست ماراخوب خوانده اندومیدانندمامردم خوبی هستیم .شد شد نشد هم نشد شعارماست. واسه همین هم اینقدربهمون لطف دارندودرهمه جاازخوبی وهمکاری مابا آنها سخن میگویند.بله طفلکی آنهایی که وعده میدهندگناه دارندحالایه چیزی گفتن درست میکنیم آخه ما هم که جدی نمیگیریم خودشان هم میدانندواسه همین ماهم مردم خوبی هستیم.آخش نازی من وشما. 

[ ] [ ] [ ] [ ]
پس ازاتمام ساخت ساختمان جدیدبانک ملی بشرویه محل قدیمی ان که درمیدان اصلی شهرقرارگرفته  است جولانگاه تبلیغات وبعضاتبریکات شده است.ازآنجاکه این مکان درمحل میدان مرکزی شهرقرارگرفته است وجمعیت زیادی اعم ازبازاری-کارمند-محصل-دانش آمور ودانشجو-مهندسین تازه وارد-رهگذران-مسافران و...................ازآنجاگذرمیکنند. لذاطریقه ی چیدمان بنرها وپارچه های تبلیغاتی چندان مناسب نیست.گاهامشاهده می شودبه طرزعجیب وغریب وشلغم شوربایی زده شده که واقعانمای مرکزشهرراتخریب می کند.بنابرین انتظاری که ازشهرداری است اینست که بابرنامه ریزی وبصورت هدفمندوبه طرق شایسته با این معضل برخوردکرده وسعی درانظباط بخشیدن دراین گونه تبلیغات شود.انشاله.
[ ] [ ] [ ] [ ]
 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران به نقل از ستاد اقامه نماز بيرجند،در مسابقات کانون هاي فرهنگي هنري مساجد با رشته هاي (قرائت،اذان،مفاهيم قرآن و نهج البلاغه، ترتيب،حفظ و ابتهال) که جمعه در محل سالن اجتماعات سازمان تبليغات اسلامي استان برگزارگرديد، رسول وکيل زاده در رشته اذان و سيد محمود پناهي در رشته مفاهيم نهج البلاغه از شهرستان بشرويه حائز رتبه اول استاني شده و به مرحله کشوري راه يافتند.مسابقات کشوري اواخر بهمن امسال در استان هرمزگان برگزار مي شود.

راستی شما این موفقیت راشنیده بودین؟پارچه ای پیامی دیده بودین؟ماکه ندیده ونشنیده بودیم.معلوم نیست وظیفه ی اطلاع رسانی این موفقیتهابه عهده ی کیست.شایدهم شده ومابی خبریم ولی بافضولیتی که درخودسراغ داریم اگرخبری بودحتما می شنیدیم.خلاصه اینکه ماهم ازطر ف خودوبااجازه ازشما ازطرف همه ی همشهریان این موفقیت رابه این آقایان تبریک می گوییم.خدادرآن دنیا خودش پاداششش راخواهددادتااینان منت آنان رانکشند.

[ ] [ ] [ ] [ ]
نبود پارکينگ براي وسايل نقليه موتوري، مهم ترين مشکل ترافيکي شهر بشرويه است. اصلي ترين مشکل گره ترافيکي مرکز شهر بشرويه، نبود پارکينگ مناسب براي وسايل نقليه موتوري است.

خط کشي معابر، احداث سرعت گير و پمپ نفت گاز براي وسايل نقليه سنگين در حاشيه کمربندي نیزازضروریات داخلی شهراست. 
 براي ايجاد سرعت گير استاندارد و نصب علايم هشدار دهنده در مسير خيابان هاي اصلي نیزبایدموردتوجه قرارگیرد .
رفع موانع خطر در انتهاي بلوار قائم(عج) به جاده ارتباطي دهستان رقه و اجراي طرح تقاطع غير هم سطح،
تامين روشنايي ميدان ورودي از طرف جاده طبس،
تامين علايم راهنمايي و رانندگي در مسير جاده بشرويه به شهرک امام(ره) و سه راهي غني آباد
نیزمشکلاتی است که بایدمسئولین راهنمایی رانندگی وشهرداری واداره (وزین وحرف گوش کن به بخشنامه والگوی مصرف شهری) برق منطقه شهر واداره راه ترابری فکری به حال ان بکنند.
میدان ورودی ازسمت طبس واقعابرای سرگرمی وحل معماوچیستان عالی است به این میدان که میرسی نمیدانی باید چه بکنی پس هرکه زودترراه راپیداکندبرنده میشود.
اداره برق هم که خیلی عزیزاست البته برای ان بالایی ها تیرهای برق راازاین بلوارمیکندودربلواردیگری نشا میکندوشهرداری هم همانطورکه درختان راآب میدهدتیرهاراهم قطره ای آب میدهدشایدبگیرد ولامپی روشن شود
وجدانا وضعیت روشنایی شهربسیارنابه هنجاروغیرکارشناسی است.کاش ماهم جیگری داشتیم تا سری به اداره برق میزدیم وتلنگرکی بهش میزدیم ولی هرگزنشه فرموش که برق خطرناکه حسن.
خلاصه وضعیت ترافیکی شهرباتوجه به مطالب بالا بایدبررسی کارشناساته شود وانشاله به عیدنوروزبرسد.عیدامسال 

[ ] [ ] [ ] [ ]
مثل اینکه قرارنیست کسی به وضعیت موجودشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رسیدگی کند.اون ازرییس انتصابیش اونم ازوضعیت پزشکان وپرستارانش.
بیمارستانی که باهزارامیدوآرزوباهدایای بیشماراهالی شهربرای ساخت وتجهیزآن وباپشتیبانی آن زمان نماینده ی محترم مردم درمجلس ساخته وراه اندازی شدالن بایدجولانگاه پزشکانی باشدکه برای چندی واوستاشدن برسربیماران شهرمان وکسب تجربه اینجامی آیندوپس ازبارکردن مالی وعلمی وکسب تجربه وکشتن چندین نفرباصلوات بدرقه میشوند.
واقعاچراچنین است که مابایدچوب ندانم کاری مسئولین شهری رابخوریم.همین امسال چندین نفربه خاطرعارضه ی قلبی جان دادن وچندین نفربه خاطرتشخیص نادرست آقایان وخانمهای پزشک آواره شدند.امکاناتی که بیمارستان شفای بشرویه داردکم نظیراست ولی دریغ ازاستفاده ازآنهاتوسط متخصص.تاشکایتی هم میشودبحث جمعیت وبه نبودبارمالی برای متخصص بهانه میشود.مگراینهایی که  می آیندوتجربه کسب میکنندوبعدبدون ارائه گزارش ازکاروهزینه های میلیونی که شده دلبخواه قطع رابطه وشهرراترک میکنند.لازم است مسئولین شبکه بهداشت وبیمارستان بدانند که این بیمارستان جای قیافه گرفتن وتیپ زدن و ادا و...نیست جای خدمت است چراکه ارباب رجوع های آن مردم شریف وکسانی هستندکه برای همین ساخت بیمارستان زجرکشیده اندپس رفتارمتواضع داشته باشید.-مسئولین محترم شهربه خودشان زحمت دهندوبه تلفن وفاکس بسنده نکنند.
خودشان حضوری وبه صورت دوره ای به دانشگاه پزشکی بیرجندبروندوهرطوری هست ازپزشکان سرشناس وموفق که میشودبه صورت سهمیه ای استفاده شود درخواست کنندودرتوزیع متخصص ازاستان به شهرتلاش کنند.نام بیمارستان برتابلوهست ولی دریغ ازخدمات بیمارستانی بیشتربه یک مرکزفوریتهای پزشکی جهت اعزام به شهرهای مجاور شباهت دارد.کاش آن روزی که مردم ازنان سفره شان  میزدندوباکمک به بیمارستان درکسری بودندومسئولینی بادرایت باتلاش امورراپیگیری میکردند اینان که حالا ریاست وپز میدهندرا متذکرشوندتاشایدبه خودشان بیایند.
دلمان خوش بودشهرستان میشویم با هزار بی اما واگر ولی شدیم با هزارهزاراماواگر

[ ] [ ] [ ] [ ]
این بنده خدایی که درروستای فتح آبادبخش ارسک شهرستان بشرویه استخدام شده تا باتبریک وتشکروسپاس ازادارات دولت بایدیک دوره برایش میگذاشتندتااینجوری تابلوبازی درنیاورد.
درمدت یک ماه تقدیراز۴ اداره.معلوم نیست چقدرکاسب است.یاواقعامسئولین به آنجامی رسندورسیدگی میکنندوکاشکی یه سری بزنیم ببینیم اوضاع چطوراست.
شایدماهم عطای شهررابه لقایش بخشیدیم.ولی خودمانیم این قدرشناسی ازیک روستایی که جمعیتش ازیک شهرک داخل شهرکمتراست بسیارآموزنده وقابل تدبیراست.یادبگیریدشمایان هم.
حتماکه نبایدسبیلتان چرب یاجیبتان پرشود.تشکرکنید تابقیه هم بدانند.خرجش ۱۶تومان هزینه پیامک است ولی انچه درذهن خواننده میگذردچه باشدبه شماربطی نداردشمانان بخور.به روز البته.قابل توجه این بنده خداتشکرازمسئولین خوب است چراکه من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق ولی به مسخره گرفتن مردم بااین گونه پیامکها گناهی است نابخشودنی.چراکه بایک حساب سرانگشتی میتوان فهمیدکه چی به چی است.پس ازتلفن همراه خودکاربردهای دیگری هم میتوانیدبکنید.بله

[ ] [ ] [ ] [ ]

شهروندي ازوضعيت پياده روهاي شهر كه درستون حرف مردم روزنامه ي خراسان نيزآمده بود گلايه مندبوده.به راستي وضعيت فعلي پياده روهاي شهرعلي الخصوص خيابانهايي كه قدمت زيادي دارندچندان مناسب نيست وبه نظرميرسدبه خاطربافت قديمي اين معابرنميتوان برپهناي آن افزودباتوجه به ترددزيادعموم درپياده روهاونيزسدمعبركردن بعصي كسبه راه رفتن دراين پياده روهامشكل است تاجايي كه گاهي اوقات بايددرترافيك باشي وكجكي راه بري تابه خانمي ياآقايي نخوري و.....خوب بايدكارشناسان شهري فكري بكنندهرچندبسيارمشكل است چون ازيك طرف نميشودمغازه هاراعقب بردونميتوان هم ازخيابان گرفت.بنابرين بايدباديدكارشناسانه مسئولين شهري فكري براي اين معضل كرد.هرچندكه درحال حاظرباكسبه اي كه سدمعبرميكنندبرخوردجدي ميشودوتاحدودي بهترشده است ولي بازهم شركت گدست شهرداري راميبوسدتابادرايتي كه درنزدكارشناسان بومي هم هست چاره اي انديشيده شود.
انشاله كه پياده روهابراي عيدنوروزسنگ فرش شده و شيك اماده شوداگركندهكاريهاي ازاجازه دهدکه نمای شهری مابرای نوروزانشاله زیباشود.تاعیدنوروزفاصله ای نیست پس یا علی..     انشاله.

[ ] [ ] [ ] [ ]

مردم بشرویه خواستار تعیین حد و مرز این شهرستان شدند

مردم بشرویه در نامه‌ای به استاندار خراسان جنوبی خواستار تعیین حد و مرز شهرستان بشرویه شدند  
این نامه که  به شرح زیر است: خداوند را شاکریم که به ما نعمت ولایت و عدالت را ارزانی داشته است، همان عدالتی که نوای آن را به همت والای رئیس جمهور در جبران ارتقا به شهرستان شنیدیم   . رأی حداکثری مردم بشرویه در خراسان جنوبی در دولت نهم و دهم گواه این است که این مردم تشنه اجرای عدالت هستند و یکی از مسائل مهم بعد از انتخاب شهرستان تعیین حد و مرز محدوده شهرستان است، زیرا گذشته از مسائل امنیتی یکی از ملاک‌های اختصاص اعتبار وسعت شهرستان است و مقداری از درآمد معادن موجود در هر منطقه در همان منطقه صرف می‌شود و مهم‌تر از آن برای مردم کشاورز و دامدار بشرویه منطقه استحفاظی یعنی مرتع و مرتع مرگ و زندگی آنها محسوب می‌شود. با توجه به مدارک موجود از سال 1332 زمان تفکیک فردوس از طبس و ارتقا به شهرستان، سه‌راهی بشرویه و دیهوک، روستای کجه و چاهنو و قسمتی از خاک فعلی طبس امامزاده علی و قسمتی از خاک فعلی بردسکن متعلق به بشرویه است که اخیراً مشخص شده به خاطر عدم دقت بعضی از مسئولان به ویژه قبل از دولت نهم و بعضی مسائل منطقه‌ای حد و مرز بشرویه توسط شهرستان‌های مجاور رعایت نشده و مورد تعرض قرار گرفته است که البته مردم از این مسائل هیچگونه اطلاعی نداشته‌اند. تمامی مدارک و شواهد دال بر این است که سه‌راهی از قدیم جزو منطقه بشرویه بوده است و محدوده حفاظتی اداره راه و ترابری بشرویه، منابع طبیعی، هلال احمر، اورژانس، مدارک ثبتی با پلاک مشخص، چاه‌ها و حوزه‌های دامداران بشرویه در این منطقه، همه مؤید این موضوع است. بعد از گذشت دو سال از شهرستان شدن بشرویه، نبود اداراتی مانند ثبت و اسناد، تأمین اجتماعی، اداره کار، تعلل در گازرسانی به بشرویه، عدم امکان تعویض پلاک، بنیاد مسکن و امور آب منطقه‌ای به اندازه کافی مردم این خطه را نگران و ناراحت کرده است ولی امید است که در آینده‌ای نزدیک به همت مسئولان این مشکلات رفع شود. حد و مرز حق‌الناس است، لذا مردم بشرویه خواستار اجرای عدالت در تعیین حد و مرز شهرستان بشرویه بر اساس نقشه‌های وزارت کشور از زمان ارتقای فردوس به شهرستان هستند. لذا از مسئول عالی استان تقاضا داریم در اجرای این مسئله مهم نهایت تلاش خود را کرده و به هر روش مورد تأیید مردم این خطه را در رسیدن به حق و حقوقات از دست رفته آنها یاری کنند 

ازتمامي مسئولين شهرستان همه وهمه كه فردابازسنگي به سينه خواهنزدخواهش ميشودلطفا استدعاداريم نگذاريدسه راهي بشرويه ازمالكيت شهرستان بشرويه خارج شود.هرگونه كوتاهي ومسامحه دراين رابطه حرام است زيرا حق مردم شهرستان بشرويه ضايع خواهذشد.پس سياست بازيها كنار--منم منم گفتنها كنار---نمي شود نمي شود كنار--بااستعانت ازدرگاه خدا واتحاد وپشتوانه ي مردم شهرستان براي يك بارهم كه شده سريك ميزبشنيد وبراي رسيدن به حق مشروع وقانوني اهالي شهرستان بشرويه به توافق برسيد ودربرابردشمنان كوتاه نياييد.ماهيچ گونه باجي را نيزنميخواهيم.مامردم هستيم درصحنه وازشمايان حمايت ميكنيم.انشاله هرچه زودتربه حق قانوني خودبرسم.خداي نكرده كوتاهي ومسامحه نشودخودرامديون نكنيد...همه باهم براي سربلندي شهرمان يك صداشويم.اگرشودچه ميشود.


 
[ ] [ ] [ ] [ ]
راه‌اندازي مركز روزانه نگهداري از سالمندان در بشرويه

خبرگزاري فارس: رئيس اداره بهزيستي بشرويه از راه‌اندازي مركز روزانه نگهداري از سالمندان در اين شهرستان خبر داد.به نقل از روابط عمومي سازمان بهزيستي خراسان جنوبي، هادي اسكندري تصريح كرد: با توجه به فراواني افراد مسن در داخل شهر و روستاهاي شهرستان و نبود سرپرستان مناسب براي آنان تقاضاي راه‌اندازي مركز روزانه نگهداري ‌از سالمندان توسط اين نهاد مطرح شد و مدير‌كل بهزيستي قول مساعد داد تا پس از صدور پروانه و انجام موافقت‌هاي لازم اين مركز در بشرويه راه‌اندازي شود.
وي توجه به سالمندان و معلولان را بسيار با اهميت دانست و افزود: اماكن و معابر عمومي مانند مساجد، تكيه‌ها و بانك‌ها براي ورود افراد معلول و مسن مناسب‌سازي نشده است و اين مسئله بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
اسكندري از اختصاص يك ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار براي احداث مجتمع حمايتي بهزيستي در سال جاري خبر داد.

خداكنداين خدمتهاباعث شكسته شدن حرمتهادرشهردارالمومنين بشرويه نشودوماهمگي ظرفيت داشتن چنين مركزي راداشته باشيم وبتوانيم ازآن درست استفاده كنيم نه اين كه خداي نكرده حرمتي بشكنيم واحترام رازيرپابگذاريم وبزرگان وتكيه گاه هاي زندگي مان را ازخودرنجورنسازيم.بايدفرهنگ سازي شودودليل ايجادچنين مركزي كه لازمه ي يك شهرستان هم هست به خوبي به افكارعمومي تفهيم شود.خداي خودت ماراياري كن.الهم الجعل عواقب امورناخيرا

[ ] [ ] [ ] [ ]
، مهدي خزايي در نشست تخصصي كارگروه بهينه‌سازي خدمات گازرساني شبكه خانگي در شهرستان بشرويه از آغاز نصب علمك‌گذاري شبكه گازرساني شهرستان بشرويه از اوايل آذرماه خبر داد و اظهار داشت: تاكنون يك‌هزار و 500 علمك در معابر و خيابان‌هاي اين شهرستان نصب شده است.
وي با اشاره به اينكه در شهرستان بشرويه در مجموع نياز به نصب سه‌هزار و 100 علمك بوده است، گفت: پيش‌بيني مي‌شود كار نصب يك‌هزار و 600 علمك باقيمانده در اين شهرستان تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 90 به پايان برسد.
رئيس امور بهره‌برداري گاز شهري خراسان جنوبي گفت: با استقرار اداره گاز شهرستان متقاضيان مي‌توانند در معابر علمك‌گذاري شده از هم‌اكنون براي دريافت امتياز، انتخاب پيمانكار براي لوله‌كشي خانگي اقدام كنند و اين اداره تنها از طريق نظام مهندسي درخواست استعلام كرده و نياز به اخذ استعلام از ادارات ديگر نيست.
خزاعي از مديران شركت‌هاي مجاز و تعاوني‌هاي خدمات گازرساني شبكه‌هاي خانگي هم خواست تا قبل از انجام كار در منازل با مهندسان ناظر شركت گاز همكاري و هماهنگي لازم را داشته باشند.
وي با اشاره به تعرفه جديد نرخ گاز گفت: حداقل بهاي گاز در بخش خانگي به ازاي هر مترمكعب 300 ريال، ميانگين آن 700 ريال و بيشترين ميزان در بخش خانگي سه‌هزار و 500 ريال به ازاي هر متر مكعب مازاد بر گاز مصرفي در پلكان 11 است.
خزاعي درباره ميزان گاز‌بهاي پرداختي از سوي ساير بخش‌ها نيز ادامه داد: بيشترين هزينه پرداختي در بخش CNG است كه قيمت فروش گاز به جايگاه‌داران 2‌هزار و 600 ريال و قيمت عرضه آن توسط جايگاه‌ها 3‌هزار ريال است.
با تشكرازتمامي آنهايي كه به هرنحودرانجام اين مهم تلاش كردندتامانيزبتوانيم آسان وراحت از گازاستفاده كنيم وبه غول صفهاي گازبگوييم ؟خداحافظ كپسول گاز با آن صف هاي جنجاليت.خداراشاكريم ازوجوداين همهنعمت وخادمان مخلص.الهم الجعل عواقب امورناخيرا
 
[ ] [ ] [ ] [ ]

 اولين نشست بشرويه اي هاي مقيم مشهد با حضور كسترده همشهريان مقيم مشهد برگزار شد اين نشست كه از ساعت 5/15 آغاز گرديد تا ساعت 5/19 ادامه يافت در اين همايش 4 ساعته آقاي مهندس مقيمي با زبان شيرين بشرويه اي مطالبي ايراد فرمودند كه هم راه گشا و هم جذاب بود آقاي فرقاني نيز به نمايندگي از دانشجويان به طرح مسائل مرتبط با توسعه شهرستان پرداختند و جناب آقاي پژمان چنددقيقه اي در مدح حضرت علي ابن موسي الرضا (عليه السلام ) مداحي كردند بعد از نماز جماعت به امامت حجه الاسلام والمسلمين صالحي و پذيرايي حاضرين آقاي دكتر كياني زاده مطالبي راجع به راه هاي پيشرفت كشاورزي و صنعت در بشرويه اشاره نمودند. پنل با اجراي بسيار خوب آقاي دكتر ابراهيمي پور و با شركت آقاي مهندس رجبي مديركل محترم دفتر فني استانداري خراسان جنوبي و آقاي وكيل زاده بخشدار محترم ارسك و آقاي مهندس حسيني رييس محترم شوراي اسلامي شهر بشرويه برنامه ديگر اين نشست بود و در پايان نيز حجه الاسلام و المسلمين اسدي در زمينه راه هاي توسعه شهرستان بيانات ارزشمندي ارائه نمودند در بين سخنراني ها نيز ميان برنامه هاي هنري و كليپ هاي مربوط به بشرويه پخش گرديد.

اميداست باهمت وتلاش مسئولين ومنتخبين مردم روز به روزشاهدپيشرفت هاي اجتماعي فرهنگي وعمراني شهرمان باشيم.استفاده ازتوان فكري ديگرهمشهريان مقيم شهرهاي ديگركه سيري دربافت شهري امروزي دارندميتواند كمك بزرگي به پيشرفت شهرمان باشد.بايداينگونه افكاروديدگاه ها راغنيمت شمردوفقط درحدشعاروجلسه به نگاه نكرد.پشتكارودرايت دربرگزاري اين گونه نشستهاستودني است باتشكرازبانيان اين جلسه.  استمراردراين امربسارلازم است پس خداقوت همشهري هم اكنون نيازمندتوان فكري ومالي شماهستيم.الهم الجعل عواقب امورناخيرا

[ ] [ ] [ ] [ ]
 طي مراسمي با حضور مديران حوزه علميه خراسان جنوبي مدير حوزه علميه شهرستان بشرويه معرفي شد.

با حضور مسئول نمايندگي مركز مديريت حوزه علميه خراسان جنوبي، مسئول آموزش و مسئول پژوهش اين مركز و همچنين  تني چند از مسئولان شهرستاني برگزار شد و حجت‌الاسلام بقاءالله ثرايي به عنوان مدير حوزه علميه شهرستان معرفي شد.
مسئول نمايندگي مركز مديريت حوزه علميه خراسان جنوبي درباره جايگاه و اهميت طلبگي گفت: طلبه بودن در حكومت اسلامي يعني سرباز بي‌چون و چراي امام زمان(عج) كه در بعد علمي و انديشه‌اي به سوي شناخت معارف اسلام، عمل به آن و انتشار و بسط تعاليم ديني در جامعه تلاش مي‌كند.
حجت‌الاسلام رضا نصيرايي طلبگي را افتخار دانست و افزود: خدمت به افرادي كه طلبگي را برگزيده‌اند و زندگي خود را وقف آموزش تعاليم اسلام و انتشار آن قرار داده‌اند با ارزش است.
به اميد تسريع درامورات حوزه ي علميه شهرستان بشرويه وباسپاس فراوان ازاين انتصاب به جهت رشدوارتقا حوزه علميه شهرستان بشرويه كه چندي بود كه ......نشده بود.به اميدموفقيت مديريت جديد

[ ] [ ] [ ] [ ]
برروی تابلواعلانات.......کاغذ کوچک ونامرغوبی رادیدم که به زحمت میشدخطوط آن وجملات آن راخواند باسنجاق ته گردبه صورت کج وکوله زده شده بود.ناگهان عکس دختربچه ای درگوشه ی سمت چپ بالای کاغذجلب توجه میکرد.بیشترکه دقت کردم؟؟؟
بله دست بنیادشهیدشهرستان بشرویه درد نکند.ایول وآفرین ومرحبا.سرم گیج رفت آنچه می دیدم واقعیت اسف باربود.به مناسبت ۴۰ شهادت شهیده نسترن خسروی که درچابهارتوسط منافقین کوردل به شهادت رسیده بود توسط بنیادشهیداعلام شده بودو مکان وزمان آن هم اعلام شده بود.
واقعا چه فکری کرده این فردی که مسئول اطلاع رسانی بوده است.نصف کاغذآ۴.به خداشرم دارم وخجالت ميكشم ازوضع آن اطلاعيه بنويسم.اين همه خرج ميكنين نوبت به اين شهيده ي مظلومه ي بيگناه كه رسيداينجوربايداحترامش كنيد؟اگرواقعاازافرادفاميلي همين آقايان ميبود كه به مرگ طبيعي رفته باشدحاظرميشدنداينجوري اطلاعبه بدهند.
به جاي اينكه بانصب يك بنردرمحل ميدان شهر نام اين شهيده راباافتخاربه زبان ميزدند وباتبليغات رنگين به همه نشان ميدادندكه يادمان هست شهيدي بوده وهست وخواهدبود.ولي افسوس كه سياست بازي وندانم كاري بعضيها باعث كم رنگ جلوه داده شدن مقام ومنزلت شهداميشود.
به خودبياييدوبفهميدكه درچه جايگاهي وبرچه صندلي تكيه زده ايد پس حرمت رانگه داريد.واقعا كه شهداراشرمنده كرديد با اين تبليغاتتان. بس است عقلارااشاره اي كافيست.براي شادي روح شهيده ي مظلوم شهرمان صلوات.

[ ] [ ] [ ] [ ]
قابل توجه خوانندگان گرامی:

 نویسنده این وبلاگ هیچ گونه وابستگی سیاسی وحزب وقبیله ای ندارد.
ولی عشق به شهروپیشرفت آن واطلاع رسانی بعضی امورمخملی موجوددرشهر راوظیفه ی خودمیداند.

پس استدعا می شود انگ وابستگی ویاخوش خدمتی به این وبلاگ زده نشود.

هر آنچه میخوانیدواقعیتهایی است که درشهرانجام میشود.با نظردادن وپیشنهادهای سازنده ی خود باعث تقویت این وبلاگ که به روزاست شوید.
ضمنا خواندن این وبلاگ رابه دوستان وآشنایان نیزتوصیه کنید.مجددا تاکیدمیشودهیچ گونه وابستگی درکارمانیست.شماهم میتوانیداخباروگلایه های شهروندان رابرایمان به وسیله ی ارائه نظر ارسال فرماییدتا از آن استفاده شود.ممنون 

[ ] [ ] [ ] [ ]
رئيس شوراي اسلامي بشرويه از روند کند اجراي مصوبات سفر هيئت دولت در اين شهر انتقاد کرد.
«حسيني» در جلسه شوراي اداري بشرويه بر اجراي مصوبات سفر دوم و سوم هيئت دولت تاکيد کرد و گفت: چرا مصوبه ايجاد اداره ثبت اسناد و املاک اجرا نمي شود و پروژه شهرک صنعتي بشرويه نيز همچنان غير فعال باقي مانده است؟

وي تصريح کرد: از پروژه احداث 10 سوله براي شهرک صنعتي و پرداخت 10 فقره وام 5 ميليارد ريالي قرار شد براساس مصوبه به صاحبان صنايع داده شود که فقط مقدمات اجراي احداث 3 مورد آن فراهم شده است.وي گفت: پي جويي معادن نيز جزو مصوبات بود که عملا اقدامي براي آن انجام نشده و فقط يک سرباز در نمايندگي صنايع و معادن شروع به کار کرده است.وي درباره مصوبه ايجاد شهرک فخاري بشرويه نيز گفت: پس از بررسي طرح شهرک فخاري و توليد آجر صنعتي اين پروژه در تهران مطرح شد و بايد 70 درصد زمين هاي شهرک صنعتي به متقاضيان واگذار شود تا مجوز ايجاد شهرک فخاري صادر شود که اميد است با پي گيري استانداري و نماينده مردم در مجلس اين شرط حذف شود.

 شورا ورییسی شورا وشهرداري ماننداین دوره که اینچنین به دنبال حق شهرباشندبدون تعرف بامسئولین اجرایی شهربه خودنديده.چه شهامت وپشتکاری. ممنون اعضای کارامد ومخلص شورای شهر وشهردار مخلص.
قابل توجه بعضیها كه هميشه سنگ اندازي ميكنندوحتي افرادی رااواداربه شهادت دروغ وفرافكني درخدمات اين نهادمردمي كه به خواسته ونيازخودمردم وبه دست خودمردم انتخاب شده اند.
قدراین مسئولین که به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستندبدانیم .

[ ] [ ] [ ] [ ]

شهرستان بشرويه پس ازاستقلال وارتقاء تقريبا تمامي ادارات را دارا شده است ولي بعضي ازادارات هنوز گشايش نشده اند.منجمله اداره املاك كه بسيارمهم نيزهست.بعضي هنوزنمايندگي هستند مثل اصناف و تامين اجتماعي و.......درايت وپشتكارمسئولين عزيزمعلوم است ولي هرچه زودتر نسبت به داير واستقلال كاري اين نهادها بايدفكري كرد تا مردم مجبورنباشندمسافت ف ر د و س راطي كنندوانجاهم شايد وقت كردندومسئولين آنجاكاررا انجام دهنداگر نگويند فردا.پس انشاله منتظريم تا كسري ادارات و مستقل شدن انهاهرچه زودترانجام شود.الهم الجعل عواقب امورناخيرا

[ ] [ ] [ ] [ ]

پس ازانتقادهاي فراوان ازآموزش وپرورش شهرستان بشرويه
سرانجام وپس ازمدتهاسپاس وتشكري هم ازاين اداره انجام گرديد.بله ازروستاي فتح آباداين شهرستان پيام تشكري درخراسان به جهت رسيدگي به اين روستاشده بود.
خداراشكروسپاس گزاريم كه چنين خدماتي براي روستاهاانجام ميگيرد.ماهم متشكريم.ولي چه خوب بودكار انجام شده ذكر مي شدتابهتراينگونه خدمات شناسانده شود.ومابدانيم براي چه چيزي وخدمتي آن فردتشكركرده است. شايدبودجه اي داده شده يا جواب سلام پرسنل آنجاداده شده يا كاري به كارشون نداشتند يا پرسنل همه به اداره گفتند چشم همه دانش آموزان رانمره ميدهيم يا هم ازهمه مهمتراين كه شايد حركت داوطلبانه اي باهماهنگي ازقبل برنامه ريزي شده و به جهت دريافت تشويقي يا اضافه كاري يا حكمي يا انتصاب يا پرش مديريتي وكاري يا...
خدا ميداند چه باشد.اگرنوع كاروچگونگی توجه ذكر مي شدمايه تعددپيش بيني ومديون شدن نمي افتاديم.تقصير ماهم نيست .اميداست منبعدقبل ازانجام چنين سپاسگزاري هايي بهتربرنامه ريزي شود وعجله اي نباشد.
بعدهم خيالتان راحت همه ميدانندكه شايسته سالاري درآموزش وپروزش حكمفرماست نيازي به چنين كارهايي نيست.نظرشماچيست؟  

[ ] [ ] [ ] [ ]
درباره وبلاگ
امکانات وب
کد نمایش آب و هوا

كد تقويم